Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Regulamin pracodawcy

Regulamin świadczenia usług dla pracodawców

w serwisie Strefa Job

DEFINICJE

Agencja – agencja zatrudnienia w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz agencja pracy tymczasowej w rozumieniu ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, korzystające z Usług w celu realizacji procesów rekrutacyjnych dla zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotów trzecich.

Aktywacja lub Aktywacja Aplikacji- udostępnienie klientowi Aplikacji po ustanowieniu przez niego zindywidualizowanego loginu i hasła dostępu do aplikacji i akceptacji przez administratora.

Aplikacja – aplikacja internetowa będąca własnością JOB IMPULSE, dostępna pod adresem internetowym www.strefajob.pl umożliwiająca Klientowi samodzielne kontrolowanie i zarządzanie prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi oraz bazą Kandydatów aplikujących na ogłoszenia rekrutacyjne Klienta.

Dane Osobowe – wszelkie dane osobowe Kandydatów, powierzone Usługodawcy przez Klienta, w tym dane osobowe Kandydatów zawarte w formularzu aplikacyjnym oraz w dokumentach aplikacyjnych przesyłanych Klientowi w trakcie procesu rekrutacyjnego.

Dzień roboczy- dzień pracy Usługodawcy- tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

JOB IMPULSE lub Usługodawca – JOB IMPULSE POLSA sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ptasia 10, wpisana do wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000258479, NIP 7792288367, REGON 300339195,

Kandydat – osoba fizyczna biorąca udział w procesach rekrutacyjnych Klienta.

Klient lub Usługobiorca– osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę w celu realizacji procesów rekrutacyjnych dla zaspokojenia własnych potrzeb kadrowych; dla potrzeb niniejszego Regulaminu definicję tą stosuje się także do Agencji.

Oprogramowanie – oprogramowanie komputerowe należące do Usługodawcy, będące podstawą funkcjonowania Aplikacji, na które składają się m.in. kody źródłowe, grafika, pliki HTML, bazy danych i inne elementy oprogramowania niezbędne do niezależnego funkcjonowania Aplikacji.

Podmiot powiązany- podmiot wskazany przez Klienta jako uprawniony do korzystania z Usług, będący jednostką powiązaną z Klientem w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.).

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Rekruter lub użytkownik- osoba fizyczna uprawniona przez Klienta do korzystania z Usług, otrzymująca login i hasło do Aplikacji, o określonym przez Klienta poziomie uprawnień dostępu.

Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024).

Strefa Job – serwis internetowy należący do JOB IMPULSE, w ramach którego JOB IMPULSE świadczy Usługi, umieszczony jest pod adresem www.strefajob.pl

Umowa lub zamówienie- umowa, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w formie indywidualnie wypełnianego formularza. Postanowienia umowy mają pierwszeństwo w razie kolizji z postanowieniami regulaminu.

Usługa- usługa oferowana przez JOB IMPULSE na rzecz Klienta, polegająca na udzieleniu Klientowi dostępu do Aplikacji.

Usługi dodatkowe- wszelkie usługi związane z korzystaniem z Aplikacji, w szczególności określone w wykazie usług.

Ustawa – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki JOB IMPULSE oraz Klienta, związane ze świadczeniem Usług,

 2. JOB IMPULSE w Strefa Job nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom i Klientom Regulamin przed aktywacją aplikacji, a także na każde żądanie. Klienci nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient lub Użytkownik.

 3. JOB IMPULSE świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 4. Użytkownik oraz Usługobiorca zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili jego akceptacji, która następuje poprzez zawarcie Umowy.

§ 2. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ JOB IMPULSE

 1. Do rozpoczęcia świadczenia usług przez JOB IMPULSE i aktywacji Aplikacji niezbędna jest rejestracja polegająca na ustanowieniu loginu i hasła dostępu do aplikacji oraz podania następujących danych: firma, adres, miasto, kod pocztowy, imię i nazwisko osoby kontaktowej, adres e-mail, telefon kontaktowy, Regon, NIP, a także akceptacja treści regulaminu.

 2. Usługi świadczone są od dnia Aktywacji konta przez administratora przez czas nieokreślony z okresem promocyjnym trwającym do końca 2017 r. W okresie promocyjnym Klient może korzystać bezpłatnie z pełnej funkcjonalności Aplikacji oraz publikować bezpłatnie ogłoszenia za pośrednictwem aplikacji. Po zakończeniu okresu promocyjnego dalsze korzystanie z Aplikacji będzie możliwe wyłącznie w przypadku zakupienia przez Usługobiorcę od JOB IMPULSE usługi umożliwiającej dodawanie ogłoszeń.

 3. Usługobiorca akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu e-mail. Adres ten jest podawany przy rejestracji konta. Usługobiorca zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji wobec JOB IMPULSE.

 4. Adres e-mail jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Usługobiorcy wobec JOB IMPULSE i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji związanej ze świadczeniem Usług.

 5. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Aplikacji za pomocą utworzonego loginu oraz hasła dostępowego. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać nieupoważnionej osobie trzeciej danych dostępowych do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia, a także za działania i zaniechania osób upoważnionych przez Usługobiorcę do korzystania z Aplikacji.

 6. Wszelkie czynności zarejestrowane w Aplikacji i przypisane do loginu Usługobiorcy będą traktowane jak czynności wykonane przez Usługobiorcę.

 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik i JOB IMPULSE są następujące:

 1. połączenie z siecią Internet,

 2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować „ciasteczka”,

 1. JOB IMPULSE zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet.

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI JOB IMPULSE, UŻYTKOWNIKÓW I USŁUGOBIORCÓW

 1. JOB IMPULSE zobowiązuje się do stałego i w miarę możliwości nieprzerwanego świadczenia Usług.

 2. JOB IMPULSE zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od momentu aktywacji Aplikacji. Jeżeli aktywacja nastąpi w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego. JOB IMPULSE zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu rozpoczęcia świadczenia usług przez Użytkownika i Klienta w przypadku wystąpienia awarii Strefa Job.

 3. JOB IMPULSE zastrzega sobie prawo do:

 1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Strefa Job,

 2. wysyłania na adres e-mail Użytkowników i Usługobiorców komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,

 3. odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik lub Usługobiorca poda błędny adres e-mail,

 4. modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Strefa Job.

 1. Użytkownik i Usługobiorca korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:

 1. publikacji oraz przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,

 2. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,

 3. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów lub baz danych udostępnionych w Strefa Job, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,

 4. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Strefa Job oraz korzystania z Strefa Job w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników i Usługobiorców,

 5. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy JOB IMPULSE, w tym działań nieuczciwej konkurencji.

 1. JOB IMPULSE zastrzega sobie prawo do:

 1. wstrzymania realizacji usług w przypadku wprowadzenia do Aplikacji informacji zawierających treści erotyczne, pornograficzne, nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz innych treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami JOB IMPULSE,

 2. usunięcia z Strefa Job treści udostępnianych przez Usługobiorców za pośrednictwem Usług, jeśli treści te naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 1. JOB IMPULSE zobowiązuje się udzielić Klientowi bezpłatnego wdrożenia w terminie ustalonym przez strony, a także udzielać mu wsparcia technicznego w okresie trwania umowy w postaci bezpłatnych konsultacji mailowych. Zgłoszenia i zapytania w sprawie wsparcia technicznego należy kierować pod adres e-mail support@strefajob.pl

 2. JOB IMPULSE reaguje na zgłoszenie Użytkownika lub Usługobiorcy, określone w ust. 6, w ciągu 48 godzin od ich otrzymania. Jeżeli zgłoszenie zostanie przesłane w dniu ustawowo wolnym od pracy, wówczas reakcja na nie nastąpi najpóźniej do końca drugiego, następującego po nim dnia roboczego.

 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż JOB IMPULSE przysługują wszelkie prawa autorskie do Aplikacji, Oprogramowania oraz wszelkich ich elementów, mających charakter utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczeń w stosunku do osób trzecich.

 4. Klient zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani nie rozpowszechniać w jakikolwiek sposób Aplikacji, Oprogramowania lub jakichkolwiek ich elementów i ponosi odpowiedzialność wobec Usługodawcy za jakiekolwiek ich nieuprawnione rozpowszechnianie lub powielenie oraz za wynikłe stąd szkody poniesione przez Usługodawcę.

 5. Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania Aplikacji, Oprogramowania ani jakichkolwiek ich elementów w celu rozwoju, produkcji lub wprowadzenia do obrotu programu komputerowego, w formie identycznej lub zbliżonej do Aplikacji, jak też do niepodejmowania czynności lub działań mających na celu naruszenie w jakiejkolwiek formie praw autorskich przysługujących Usługodawcy do Aplikacji, Oprogramowania oraz ich elementów.

 6. Klient zobowiązuje się, że w okresie 2 lat od dnia udostępnienia Aplikacji nie będzie podejmował ani wykonywał (pośrednio lub bezpośrednio) działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy, ani też uczestniczył w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

 7. W przypadku naruszenia przez Klienta któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w niniejszym paragrafie, Klient zapłaci na rzecz Usługodawcy karę umowną w wysokości 50.000 zł za każdy przypadek naruszenia, nie później niż w terminie 14 dni od daty wezwania przez Usługodawcę. Kara umowna nie pozbawia Usługodawcy możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik i Usługobiorca mają prawo do ochrony swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. JOB IMPULSE szanując prawo do prywatności powołało Administratora Bezpieczeństwa Informacji (abi@job-impulse.pl) i zgłosiło go do Rejestru Administratorów Bezpieczeństwa Informacji prowadzonego przez Generalnego Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez JOB IMPULSE może zwrócić się do Administratora Bezpieczeństwa Informacji w celu otrzymania informacji na temat swoich danych osobowych.

 2. Klient jest administratorem Danych Osobowych Kandydatów, zbieranych i przetwarzanych przez Klienta z zachowaniem wszelkich wymogów prawa, z wykorzystaniem Aplikacji.

 3. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o świadczenie Usługi, Klient powierza Usługodawcy do dalszego przetwarzania Dane Osobowe w celu:

a) zbierania Danych Osobowych,

b) bezpiecznego utrwalania Danych Osobowych,

c) przechowywania Danych Osobowych,

d) przekazywania Danych Osobowych w celach wynikających z Umowy,

e) dokonywania zmian w Danych Osobowych na żądanie osób, których dane dotyczą,

f) usuwania Danych Osobowych na żądanie Klienta.

 1. Klient powierza Usługodawcy Dane Osobowe w zakresie określonym przepisami art. 221 § 1 Kodeksu pracy wraz z aktami wykonawczymi, ewentualnymi przepisami szczególnymi oraz zakresem ewentualnej dobrowolnej zgody wyrażonej przez Kandydata.

 2. Gdy zakres powierzanych Danych Osobowych różni się od wskazanego w ust. 4 niniejszego paragrafu, Klient określa ten zakres w osobnym dokumencie w formie pisemnej i/lub elektronicznej, który przekazuje Usługodawcy najpóźniej w momencie zawarcia Umowy.

 3. Dokonując rejestracji Klient wyraża jednocześnie zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych w zakresie nie szerszym niż wynikający z ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu i wyłącznie w celu prawidłowego wykonywania praw i obowiązków wynikających z Umowy, spółce Espeo Software Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Usługodawca oświadcza, że dalsze powierzenie Danych Osobowych spółce Espeo Software Sp. z o.o. odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług hostingowych, zawartej w celu kolokacji urządzeń teleinformatycznych, udostępnienia łącz teleinformatycznych i oprogramowania oraz administracji i utrzymania infrastruktury informatycznej Usługodawcy, niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi. Klient wyraża zgodę na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych również innym podmiotom, zawsze, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usług, w tym utrzymania, rozwoju technologicznego oraz bezpieczeństwa Aplikacji. Lista podmiotów zostanie udostępniona Klientowi na żądanie.

 4. Usługodawca zobowiązuje się przed rozpoczęciem przetwarzania Danych Osobowych podjąć środki zabezpieczające oraz spełnić wymagania określone w przepisach Ustawy oraz Rozporządzeniu.

 5. W zakresie przestrzegania przepisów, o jakich mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, w trakcie przetwarzania Danych Osobowych, Usługodawca oraz Klient ponoszą odpowiedzialność na następujących zasadach:

a) Usługodawca ponosi odpowiedzialność w zakresie zgodności Aplikacji z wymogami Rozporządzenia,

b) Klient ponosi odpowiedzialność w zakresie realizacji pozostałych obowiązków administratora danych określonych przepisami, o jakich mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

 1. Usługodawca oświadcza, że podmioty, którym zgodnie z niniejszym paragrafem powierzył przetwarzanie Danych Osobowych, zapewniają spełnianie wymogów bezpieczeństwa określonych w przepisach Ustawy i Rozporządzenia.

 2. Usługodawca odpowiada za szkody wyrządzone Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia Danych Osobowych osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnioną zmianą danych, uszkodzeniem lub zniszczeniem, które nastąpiły z winy Usługodawcy. Odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.

 2. Reklamacje rozpatruje JOB IMPULSE.

 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 1. oznaczenie Klienta ,

 2. przedmiot reklamacji,

 1. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 2. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”), należy składać:na adres: JOB IMPULSE POLSA sp. z o o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Ptasia 10

 1. na adres e-mail: reklamacje@strefajob.pl

 1. JOB IMPULSE dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji.

 2. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

§ 8 POUFNOŚĆ

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkiej wiedzy, dokumentów i informacji, które uzyskały lub uzyskają w związku z wzajemną współpracą. Dane te stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony, żadna ze Stron nie może udostępniać informacji osobom trzecim ani wykorzystywać ich do innych celów. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje również pracowników Stron oraz inne podmioty i osoby działające na ich rzecz.

 2. JOB IMPULSE jest uprawniony do przekazywania osobom trzecim i publikowania w celach promocyjnych informacji o korzystaniu przez Klienta z aplikacji z wykorzystaniem jego firmy i logo. Dotyczy to również sytuacji podawania w listach/wykazach referencji lub w ramach sprawozdań handlowych/finansowych lub giełdowych.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2017.

 2. JOB IMPULSE ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w STREFA:JOB. Klient zostanie poinformowany o zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 3. O zmianie Regulaminu JOB IMPULSE może dodatkowo zawiadomić Klienta publikując stosowną informację w Strefie Job.

 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby JOB IMPULSE.

 5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 6. Niniejszy regulamin jest integralną częścią zawieranej przez JOB IMPULSE z Klientem umowy o świadczenie usług.

Załącznik nr 1

RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Aplikacja Strefa Job

Po zalogowaniu jako kandydat, każdy użytkownik ma możliwość założenia profilu firmy, podając dane firmowe.

Po założeniu konta firmowego użytkownik otrzymuje uprawnienia rekrutera admina, które dają możliwość:

 1. Dodawania innych rekruterów do profilu firmy poprzez podanie ich adresu mailowego – warunkiem jest posiadanie konta na platformie. Rekruter admin ma możliwość zarządzania loginami rekruterów: może dezaktywować i aktywować konta rekruterów

 2. Dodawania logo, nagłówków, zgód oraz klauzul,

 3. Tworzenia ogłoszeń o pracę. Rekruterzy danej firmy widzą wszystkie ogłoszenia zamieszczone w ramach firmy i mogą zarządzać aplikacjami danej rekrutacji

Ogłoszenia o prace, które zostaną dodane przez rekrutera będą widoczne na platformie dopiero po aktywacji konta firmy przez administratora.